Personalet

 

Personalet
Personalet er barnehagens viktigste ressurs og den enkeltfaktoren som har størst betydning for kvalitet på det barnehagetilbudet barnehagen kan gi. Vi kan med andre ord si at personalet er barnehagen. Dette betyr at å jobbe med og videreutvikle barnehagens arbeidsmiljø og bedriftskultur er helt sentralt for tilbudet vi gir til barn og foreldre. Et personale som samarbeider godt, som støtter, hjelper og viser omsorg for hverandre er gode modeller for barna. Personalet deltok i 2014/2015 på DE UTROLIGE ÅRENE, DUÅ. Hele personalet blir kurset for å ha felles mål for utviklingsarbeidet på avdelingen. Barnehageåret 2016/17 har hele personalet blitt kurset i MITT VALG og vi har fokus på sosial og emosjonell kompetanse.I 2017 fikk vi ny rammeplan som vi har brukt god tid på å sette oss inn i. I den forbindelse har vi også hatt IKT kurs for personalet. Vi har kjøpt inn Ipad til alle avdelinger og førskolebarna bruker Ipad aktivt i opplegg osv. Vi har to store interaktive skjermer i opplegg og aktivitet med barna.

Vi har 2 pedagoger pr. avdeling
To pedagoger på hver avdeling sikrer kontinuitet i det pedagogiske arbeidet ved at det nesten alltid vil være en pedagog tilstede. Høy faglig kompetanse i personalgruppa styrker kvaliteten på tilbudet fordi personalet inspirerer og motiverer hverandre gjennom bevisst bruk av refleksjon og veiledning i hverdagen. Dette gir gode muligheter for læring og utvikling for både barn og voksne. I tillegg gir det barnehagetilbud med høy kvalitet og høy brukertilfredshet, som gir mening  for barn, foreldre og ansatte.

Vi har 12 barnehagelærere, 15 fagarbeidere/assistenter med god faglig kompetanse. Styrer er utdannet barnehagelærer med tileggsutdannelse i Spesialpedagogikk.
Mona Sand er både renholder og Kokk i barnehagen, Karl Johan Kristoffersen er vaktmester.